Czar Słowenii | Čar Slovenije


Taja Kramberger, Barbara Korun, Tatjana Jamnik

Przyznanie II Międzynarodowej Nagrody Literackiej KONS

Podczas IX Międzynarodowego Festiwalu Poezji w Granadzie w Nikaragui po raz drugi przyznano Międzynarodową Nagrodę Literacką KONS. Laureatką jest nikaragujsko-salwadorska poetka Claribel Alegría.

Z wielką radością i wdzięcznością wręczamy w roku 2013, już po raz drugi, Międzynarodową Nagrodę Literacką KONS, tym razem nikaraguańskiej i salwadorskiej poetce Clariberl Alegría. Możliwość wręczenia nagrody tej osobie, która tak wiele zrobiła dla poezji i swoich rodaków, to niecodzienny przywilej. My, trzy europejskie poetki, ustanowiłyśmy tę nagrodę z powodów bliskich - o czym jesteśmy przekonane - tym, które prowadziły i wciąż jeszcze prowadzą laureatkę w jej pisaniu i życiu. A są to nieustanne, wytrwałe i świadome próby uchronienia od zapomnienia fragmentów pamięci związanych z codziennym i niecodziennym trudem jednostek i grup, aby ich potomkowie żyli lepiej i wiedzieli więcej.

Claribel Alegría jest przede wszystkim człowiekiem, a dopiero później poetką. Z jej bogatej i zaangażowanej twórczości, która liczy ponad 40 książek oraz liczne inne publikacje, płynie przeświadczenie ogromu doświadczeń i przeżyć. Od pogromu chłopskiego (matanza) na salwadorskiej wsi, którego była świadkiem w wieku ledwie siedmiu lat, po śmierć arcybiskupa Romera, pisarza Roque Daltona, matki (w czasie, kiedy sama była na uchodźctwie) i ukochanego męża. Swój ból systematycznie wplatała w życie w duchu wersów żal nie idzie ze mną w parze, poprowadzę go poprzez życie, aż wyparuje. Czy to w poezji czy w prozie, którą tworzyła, sama bądź razem z mężem Darwinem Flakollem, zawsze wiedziała jak subtelnie połączyć osobiste doświadczenia z doświadczeniami kolektywu, tworząc dogłębną, na sposób ludzki ciepłą i otwartą poetykę, przecierającą sobie drogę do najgłębszych emocji, a jednocześnie emanującą ważnymi historycznymi i ludzkimi doświadczeniami. Ponadto Claribel Alegría nieustannie wspierała młodsze poetki i poetów i starała się im otwierać drzwi do świata literatury.

My, poetki i poeci, piszemy dla siebie, jedni dla drugich, a także dla ludzi. Słowa innych są przy tym, jak nam przypomina Adrienne Rich, ważne dla naszych własnych słów. A słowa Claribel Alegría - lira stopiona ze strunami głosowymi jej jestestwa -, które znalazły drogę do Europy i Słowenii, przez co i do słowiańskiego świata i języka, poruszają nas, przekonują i zostają z nami. Dziękujemy pani, pani Claribel Alegría, za to, że, jak wcześniej Roque Dalton, uświadomiła nas pani, iż poezja nie składa się tylko ze słów.
W imieniu jury Międzynarodowej Nagrody Literackiej KONS szczerze pani gratulujemy!


Międzynarodowa Nagroda Literacka KONS® powstała w roku 2011 jako prywatna inicjatywa trzech twórczyń literackich: Taji Kramberger, Barbary Korun i Tatjany Jamnik, które jednocześnie są stałymi członkiniami jury tej nagrody. Poprzez nagrodę fundatorki chciały zwrócić uwagę na to, że miejsce literatury jest w społeczeństwie, a nie poza nim i że poezja nie składa się wyłącznie ze słów. Chciały też jednoznacznie przedstawić swoją odpowiedź na wizję, w której poetki w niektórych środowiskach wciąż jeszcze są w wyraźnie gorszym położeniu - dopóki same nie zdecydują się rozporządzać losem swoim o oraz założonych przez siebie instytucji. Międzynarodowa Nagroda Literacka KONS nie jest zatem przyznawana jedynie w dowód uznania dorobku literackiego, ale za całokształt aktywnych działań osób nią wyróżnionych, za ich wkład we wspólne dobro, a więc za ich wszechstronne życiowe zaangażowanie w poprawę stosunków społecznych oraz ogólnych warunków pracy i tworzenia w środowisku, w którym dana twórczyni lub twórca pracowali lub wciąż pracują. Członkowie jury i komitetu doradczego nagrody pochodzą ze Słowenii oraz spoza niej. Nagroda przyznawana jest corocznie w różnych miejscach na świecie, w których organizowane są wydarzenia literackie. Pierwszy raz wręczono ją 2 kwietnia 2011 w Domu Pavla (Pavlova hiša/Pavelhaus) w miejscowości Potrna/Laafeld w Austrii. Laureatem tej nagrody został Iztok Osojnik (ur. 1951), słoweński poeta, pisarz, tłumacz, organizator, animator oraz wszechstronnie otwarta i zaangażowana osoba.

Srečko Kosovel (1904–1926) to poeta z miejscowości Tomaj w Słowenii, który w swoim krótkim życiu napisał szereg dzieł literackich będących dziś natchnieniem dla ludzi. „Należy być aktywnym”, mówi Kosovel. „Aktywnym: w myśleniu, odczuwaniu, przeradzaniu się, pracy, itd. wszędzie trzeba poruszać ducha.” Jego wrażliwa na sprawy społeczne i wyostrzona politycznie poezja jest filarem słoweńskiej i europejskiej poezji czasu międzywojennego. Międzynarodowa Nagroda Literacka KONS to hołd dla Srečko Kosovela, autora poetyckiego cyklu KONS (konstruktywistyczny spirit-duch).

Przekład z języka słoweńskiego: Tomasz Łukaszewicz

Więcej informacji na stronie: www.kons.webnode.com

Taja Kramberger, Barbara Korun, Tatjana Jamnik

Podelitev 2. mednarodne literarne nagrade KONS

V času 9. mednarodnega festivala poezije v Granadi v Nikaragvi je bila drugič podeljena Mednarodna literarna nagrada KONS. Nagrajenka je nikaragovsko-salvadorska pesnica Claribel Alegría.

Z veliko radostjo in hvaležnostjo v letu 2013 drugič izročamo Mednarodno literarno nagrado KONS, tokrat nikaragovski in salvadorski pesnici Claribel Alegría. Imeti priložnost izročiti dar osebi, ki je toliko naredila za poezijo in soljudi, je nevsakdanji privilegij. Nagrado smo ustanovile tri evropske pesnice iz razlogov, ki so – tako smo prepričane – blizu tistim, ki so vodili in še vodijo tudi nagrajenko pri pisanju in v življenju. Ti pa so nenehno, vztrajno in potrpežljivo prizadevanje iztrgati veletoku pozabe tiste fragmente memorije, zvezane z vsakdanjim in tudi nevsakdanjim trudom posameznic, posameznikov in skupin, da bi njihovi potomci živeli bolje in vedeli več.

claribel algeria, nagrada kons

Claribel Alegría je najprej človek, potem pesnica in vse drugo. V svojem bogatem in angažiranem opusu, ki šteje več kakor 40 knjig in številne druge objave, je doživela in preživela marsikaj. Od poboja kmetov (matanza) v salvadorski vasi, ki mu je bila priča stara komaj sedem let, prek smrti nadškofa Romera, pesnika Roqueja Daltona, matere (v času, ko je bila sama v izgnanstvu) in ljubljenega moža. Toda bolečine je zmerom znova vtkala v življenje v duhu verzov žalost ne shaja dobro z menoj, odpeljem jo proti življenju in izpuhti. Bodisi v poeziji bodisi v prozi, ki jo je ustvarila sama ali pa skupaj z možem Darwinom Flakollom, je vselej znala osebne izkušnje tenkočutno integrirati v kolektivne, iz česar je nastala prodorna, človeško topla in odprta poetika, ki si, ko jo človek bere, hitro utre pot do njegovih najglobljih emocij, obenem pa iz nje žarijo tudi pomembna zgodovinska in človeška spoznanja. Poleg tega je nenehno podpirala mlajše pesnice in pesnike in jim skušala odpreti vrata v svet literature.

Pesnice in pesniki pišemo zase, drug za drugega in za ljudi. Besede drugih so pri tem, kakor nas opominja Adrienne Rich, pomembne za naše lastne besede. In besede Claribel Alegría – lira stopljena z glasilkami njene biti –, ki so našle pot v Evropo in v Slovenijo, s tem tudi v slovanski svet in jezik, nas zadevajo, nas nagovarjajo in ostajajo z nami. Hvala, gospa Claribel Alegría, da ste nam, kakor že Roque Dalton, dali vedeti, da poezija ni narejena zgolj iz besed.
V imenu žirije Mednarodne literarne nagrade KONS vam iskreno čestitamo!


Mednarodna literarna nagrada KONS® je bila ustanovljena leta 2011 na zasebno pobudo treh pesnic iz Slovenije, ki so tudi njene solastnice in permanentne članice žirije. Z njo so ustanoviteljice hotele opozoriti na to, da je mesto literature v družbi in ne zunaj nje in da poezija ni zgolj iz besed. Hotele pa so tudi odločno postaviti svoj odgovor zoper vizijo, po kateri so pesnice v nekaterih okoljih še vedno – dokler se same ne odločijo krojiti svoje usode in postaviti lastnih institucij – v odločilno deprivilegiranem položaju. Mednarodne literarna nagrada KONS tako ni zgolj priznanje za literarni opus, ampak za celovito in aktivno življenjsko delovanje posameznic oz. posameznikov, za njihova vlaganja v skupno dobro vseh ljudi in za njihove vsestranske angažmaje za izboljšanje družbenih razmer, socialne pravičnosti in občih pogojev za delo in ustvarjanje. Svetovalni in podporni člani in članice nagrade so iz Slovenije in od drugod. Nagrada se podeljuje na različnih krajih po svetu, kjer se organizirajo literane prireditve. Prvič je bila nagrada podeljena 2. aprila 2011 v Pavlovi hiši/Pavelhaus v Potrni/Laafeldu v Avstriji. Prejel jo je Iztok Osojnik (roj. 1951), slovenski pesnik, pisatelj, prevajalec, organizator, animator in človeško vsestransko odprta ter angažirana oseba.

Srečko Kosovel (1904–1926), pesnik iz Tomaja v Sloveniji, ki je v svojem kratkem življenju ustvaril vrsto literarnih del, ki še danes nagovarjajo in navdihujejo ljudi. Treba (je) biti aktiven, je zapisal pesnik, aktiven v mišljenju, čustvovanju, prerojenju, delu itd., povsod gibati duha. Njegova socialno občutljiva in politično izostrena poezija je kot referenčni steber v slovenski in evropski poeziji časa med obema vojnama. Mednarodna literarna nagrada KONS je hommage Srečku Kosovelu kot avtorju pesniškega cikla KONS (konstruktivistični spirit-duh).

Več na strani: www.kons.webnode.com