Czar Słowenii | Čar Slovenije


Maria Kamińska

Slawistyka na Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku Białej

Slawistyka na Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej powstała wraz z przemianowaniem dawnej filii Politechniki Łódzkiej właśnie na obecną Akademię Techniczno-Humanistyczną, co powiązane było z usamodzielnieniem się tej drugiej. Miało to miejsce w roku 2002. Wtedy na uczelni rozpoczęła się nauka języka chorwackiego, czeskiego, rosyjskiego oraz słoweńskiego. Studenci w trakcie trwania studiów mają także możliwość wyboru drugiego języka słowiańskiego i tu, prócz wspomnianych wcześniej języków, mogą wybrać lektorat języka: macedońskiego, serbskiego i słowackiego.Filologia słowiańska podlega pod Katedrę Studiów Środkowoeuropejskich, którą od początku jej istnienia kieruje prof. zw. dr hab. Emil Tokarz. Każda ze specjalności językowych posiada wyśmienitą kadrę, która w dużej części współtworzyła slawistykę na tej uczelni, a następnie przyczyniała się do jej rozwoju. Studenci Akademii Techniczno-Humanistycznej mają dzięki jej zaangażowaniu wiele możliwości wyjazdów zagranicznych i rozwoju tam swoich zainteresowań.
Początkowo filologia słowiańska była realizowana jako studia jednolite pięcioletnie magisterskie, z jednym wyjątkiem: w roku 2003/2004 utworzona została grupa słoweńska o profilu integracja europejska, która od razu rozpoczynała naukę na studiach licencjackich. Jednak od roku akademickiego 2004/2005 tworzone są już tylko studia trzyletnie licencjackie, które wychodzą naprzeciw oczekiwaniom i standardom europejskim. Studenci mają możliwość kontynuacji nauki na studiach uzupełniających magisterskich (studia dwuletnie). Kierunek ten na Akademii Techniczno-Humanistycznej, prócz programu, który przewiduje naukę języków głównych i powiązanych z nimi przedmiotów (literatury, historii języka itp.) oraz innych humanistycznych zajęć, posiada również swoją specjalizację, która pomaga w przygotowaniu studentów do wykonywania w przyszłości zawodów takich jak: tłumacz, przedsiębiorca, pracownik biura turystycznego oraz innych. Przykładem może być: język rosyjski w biznesie i turystyce, gdzie studenci mają przedmioty związane z biznesem i turystyką, czyli uczą się, na czym polega prowadzenie firmy, jak zakłada się własną firmę, z czym wiąże się turystyka w Rosji i innych krajach słowiańskich.Na „atechowskiej” slawistyce studenci nie tylko uczą się języków słowiańskich, ale także poznają kulturę Słowian, ich historię i dziedzictwo; organizują konferencje naukowe o różnej tematyce, wieczorki poetyckie i autorskie, imprezy slawistyczne, wyjazdy naukowo-krajoznawcze oraz corocznie Ogólnopolskie Warsztaty Translatorskie. Biorą także udział w wielu konferencjach naukowych, sympozjach w Polsce i zagranicą oraz w innych formach aktywności studenckiej.


Adres katedry
Katedra Studiów Środkowoeuropejskich
ul. Kustronia 99 ; 43-300 Bielsko-Biała
e-mail: kss@ath.bielsko.pl
www.kss.ath.bielsko.pl

Słowenistyka na Akademii Techniczno-humanistycznej w Bielsku-Białej

Program studiów, prócz zajęć ogólnohumanistycznych (takich jak np. wstęp do literaturoznawstwa, filozofii, teorii przekładu) oraz: lektoratów języka słoweńskiego i innych języków obcych, historii literatury słoweńskiej, historii języka słoweńskiego, gramatyki opisowej, przewiduje także zajęcia praktyczne ze słoweńskiego języka biznesu, języka i przekładu specjalistycznego oraz przekładu symultanicznego, a także konsekutywnego.
Studenci mają możliwość odbycia części studiów w Słowenii (na Uniwersytecie w Lublanie, Mariborze bądź Koprze) w ramach programu Socrates/Erasmus oraz innych lub też odbycia tam praktyki studenckiej. Często są uczestnikami Seminarium języka słoweńskiego, literatury i kultury, które odbywa się w Lublanie, oraz Szkoły letniej języka słoweńskiego w Koprze (wcześniej w Portorożu).
Mury Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej odwiedziło wielu słoweńskich gości: wykładowców (m.in. Marko Jesnšek), poetów (m.in. Primož Repar, Meta Kušar), pisarzy (m.in. Vlado Žabot, Maja Novak) oraz innych artystów (m.in. piosenkarz i poeta Klemen Pisk).

Studencke Koło Naukowe Slawistów Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej

SKNS powstało 17 grudnia 2002, czyli w roku, w którym na bielskiej uczelni powstała slawistyka. Głównymi celami Koła są: działalność mająca na celu propagowanie wiedzy dotyczącej krajów i języków słowiańskich, udział w badaniach naukowych, integracja środowiska studenckiego oraz przyczynianie się do rozwoju naukowego studentów i dbałość o wizerunek Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej.Studenci mają możliwość rozwoju swoich zainteresowań i umiejętności poprzez działanie w poszczególnych sekcjach: sekcja filmowa, sekcja kultury i cywilizacji, sekcja translatorska, sekcja rosjoznawcza oraz sekcja strony internetowej (www.slawistyka.ath.bielsko.pl). Każda z sekcji ma swojego przewodniczącego, a całym Kołem od strony naukowej opiekuje się dr Agnieszka Będkowska-Kopczyk.
Studenckie Koło Naukowe Slawistów przygotowuje wiele swoich inicjatyw: każdego roku organizuje Warsztaty Translatorskie, które mają międzynarodowy wymiar, a po ich zakończeniu powstaje powarsztatowa publikacja. Co roku organizuje także Wieczór Kolęd Słowiańskich oraz różne wieczorki poetyckie (np. w maju 2006 roku wieczór autorski mieli Meta Kušar i Primož Repar ze Słowenii oraz Stanislava Chrobakova-Repar ze Słowacji). Przygotowywane są także imprezy o tematyce słowiańskiej: w czerwcu 2006 r. odbył się wieczór w rytmie słowiańskim, w listopadzie 2006 r. – Andrzejki Slawistyczne, a w lutym 2007 r. w związku ze świętem śww. Cyryla i Metodego – Cyrylometodynki. Ostatnio (tj. w listopadzie 2007 roku) Koło zorganizowało Tydzień Słowiański, który w programie przewidywał: gotowanie przysmaków z krajów słowiańskich, projekcję filmów, warsztaty słowiańskiej muzyki popularnej i ludowej, prezentacje krajów słowiańskich oraz Slavoparty. W ramach działalności SKNS organizuje także wyjazdy naukowo-krajoznawcze do miejsc związanych z historią i kulturą Słowian.
Członkowie Koła współpracują również przy większych slawistycznych projektach. W listopadzie 2005 roku w ramach Dni Słoweńskiego Filmu zorganizowali przegląd filmów słowiańskich. Pomagali także w organizacji spotkania autorskiego Vlado Žabota, przewodniczącego Związku Pisarzy Słoweńskich, które w ramach Dni Literatury Słoweńskiej organizowało Centrum Języka Słoweńskiego.

Maria Kamińska

Slavistika na Univerzi v Bielsku-Biali

Slavistika na Univerzi v Bielsku-Biali je nastala leta 2002, ko je nekdanji del Tehniške Univerze v Lodžu postal neodvisen in se je poimenoval Univerza v Bielsku-Biali. Takrat so študentje začeli študirati hrvaščino, češčino, ruščino in slovenščino. Študentje imajo tudi možnost izbire drugega jezika kot lektorata in poleg prej omenjenih imajo na voljo še makedonoščino, srbščino in slovanščino.
Slavistiko na Humanistično-družbenem oddelku od začetka vodi predstojnik prof. Emil Tokarz. Vsaka smer slovanske filologije ima odlične predavatelje, ki so jo v večini pomagali ustanoviti in potem v veliki meri razvijati. Zainteresirani študentje z Univerze v Bielsku imajo med drugim prav zaradi njih veliko možnosti mednarodnih izmenjav in razvijanja svojega znanja v tujini.
Slovanska filologija je bila na začetku petletni magistrski študij. Imela pa je eno izjemo: leta 2003 je nastala skupina srednjevropskih študijev s slovenščino kot glavnim jezikom, ki je študij začela s triletnim programom. Od šolskega leta 2004/2005 pa obstaja samo triletni študij, kateri izpolnjuje pričakovanja in standarde bolonjskega sistema. Študenti imajo možnost nadaljevanja na univerzi, oz. študij študij nadaljujejo na dvoletnem magistrskem programu. Smer ima, poleg programa študija, v katerm so glavni jeziki in z njimi povezani predmeti (književnost, zgodovina, zgodovina jezika in druge humanistične vede), svojo specializacjo, ki pripravlja študente na opravljanje naslednjih poklicev: prevajalec, poslovnež, uslužbenec pri turistični agenciji in drugih. Celotna smer se imenuje slovanska filologija, znotraj te pa je več podsmeri, npr. ruščina v turistiki in poslovanju, kjer se študenti učijo o tem, kako ustanoviti svojo podjetje, s čim se veže turistika v slovanskih državah itd. Na bielski slavistiki se študenti ne učijo samo slovanskih jezikov, ampak tudi razvijajo svoje znanje, spoznavajo kulturo, zgodovino in dediščino Slovanov, organizirajo različne znanstvene konference in simpozije, pesniške večere, prireditve, povezane s slovansko tematiko, izlete in vsako leto prevajalske delavnice, znane tudi na drugih slavistikah. Udeležijo se tudi različnih simpozijev tako na Poljskem kot v tujini ter drugih študentskih dejavnosti.Na slavistiki so organizirane kulturne prireditve, npr. gledališke predstave v raznih slovanskih jezikih. Loška slavistika organizira vsepoljsko olimpiado bolgarskega jezika. Naši študentje se udeležujejo prevajalskih natečajev, mednarodnih študentskih konferenc, prevajalskih delavnic. Organizirani so tudi znanstveni izleti, posvečeni ikonografiji, slovanski paleografiji in folkloru.

Naslov fakultete
Katedra Studiów Środkowoeuropejskich
ul. Kustronia 99 ; 43-300 Bielsko-Biała
e-mail: kss@ath.bielsko.pl
www.kss.ath.bielsko.pl

Slovenistika na Univerzi v Bielsku-Biali

Trenutno na smeri slovanska filologija s slovenščino kot glavnim jezikom študirajo študenti I. letnika (25 oseb), III. letnika (20 oseb) in V. letnika – tj. drugega letnika dvoletnega magistrskega študija (16 oseb). Slovenščino kot lektorat, torej slovenski jezik kot drugi jezik, imajo študentje III. letnika hrvaščine (30 oseb).
Program študija poleg za filologijo tipičnih humanističnih predmetov (npr. uvod v književnost, filozofija, teorija prevoda) in lektoratov słovenščine ter drugih tujih jezikov, zgodovine slovenskega jezika, zgodovine slovenske književnosti, slovenske slovnice, ponuja tudi vaje iz poslovne slovenščine, strokovnega jezika, umetnega prevoda in direktnega ter nedirektnega prevoda.
Študentje imajo možnost del študija opraviti v Sloveniji (na Univerzi v Ljubljani, Mariboru ali Kopru) v okviru programa Socrates/Erasmus in drugih ter narediti prakso. Pogosto se udeležijo Seminarja slovenskega jezika, literature in kulture v Ljubljani in Poletne šole slovenskega jezika v Kopru (prej v Portorožu). Veliko gostov iz Slovenije je obiskalo Univerzo v Bielsku-Biali: predavatelji (npr. Marko Jesenšek), pesniki (npr. Primož Repar, Meta Kušar), pisatelji (npr. Vlado Žabot, Maja Novak) in drugi umetniki (npr. pevec Klemen Pisk).

Študenstki znanstveni krožek slavistov Univerze Bielsko-Biala

Krožek deluje od 17. decembra 2002, torej odkar je na univerzi v Bielsku nastala slavistika. Glavni cilji krožka so razširitev znanja o slovanskih državah in jezikih, udeležitev v znanstvenih raziskavah, spodbujanje sodelovanja med študenti in skrb za podobo univerze v Bielsko-Biali.
Študentje lahko razvijajo svoje znanje in realizirajo svoje projekte v posebnih skupinah oz. področjih, kot so področja filma, kulture in civilizacije, prevajalstva, ruske kulture in spletnih strani krožka (www.slawistyka.ath.bielsko.pl). Vsak od teh sektorjev ima svojega predstavnika. Za znanstveno stran delovanja skrbi dr. Agnieszka Będkowska-Kopczyk.Študentski znanstveni krožek slavistov organizira veliko svojih prireditev. Vsako leto pripravi prevajalske delavnice, katere so mednarodnih razsežnosti. Po končanih delavnicah pripravlja podelavniško publikacijo s prevajanimi besedili. Vsako leto organizira tudi večer božičnih pesmi in pesniške večere (npr. maja 2006 so imeli svoje pesniške večere Meta Kušar in Primož Repar iz Slovenije ter Stanislava Chrobakova-Repar s Slovaške). Pripravili so tudi zabave s slovansko tematiko: junija 2006 so organizirali zabavo s slovansko glasbo, novembra 2006 zabavo s prerokovanjem v čast svetemu Andreju in februarja 2007 zabavo v čast svetemu Metodu in Cirilu. Nazadnje so organizirali slovanski teden s slovansko kuhinjo, filmi, slovanskim petjem ljudske in popularne glasbe, predstavitvami slovanskih držav in slavoparty-jem. Organizirani so tudi izleti v mesta, ki so pomembna za zgodovino in kulturo Slovanov.
Člani krožka sodelujejo tudi pri večjih slavističnih projektih. V okviru svetovnih dnevov slovenskega filma so novembra 2005 pripravili pregled slovenskih filmov. Pomagali so tudi pri organizaciji srečanja z Vladom Žabotom, predsednikom društva slovenskih pisateljev. Center za slovenščino je v okviru dnevov slovenske literature v celoti organiziral to srečanje.