Czar Słowenii | Čar Slovenije


Adam Bohorič (1520-1598)

Adam Bohorič w roku 1584 wydał pierwszą słoweńską gramatykę Zimske urice w języku łacińskim. Gramatyka sama w sobie jest słabą pracą, dostosowaną do przepisów języka łacińskiego, a nie słoweńskiego. Dobre jest zastosowanie alfabetu, jednak to nie wynalazek Bohoriča, ponieważ pisali nim już pozostali protestanccy pisarze – od Trubara do Dalmatina. Dlatego też nie do końca sprawiedliwym był fakt, że w dobie Prešerna dano temu alfabetowi nazwę „bohoričica”.
Znaczenie gramatyki Bohoriča jest przede wszystkim w tym, że dzięki niej istnienie języka słoweńskiego już 33 lata po pierwszym druku zostało naukowo potwierdzone w książce. Ważna jest także z powodu wstępu, gdyż Bohorič mówi z wielką miłością i entuzjazmem Słoweńców oraz ich związkiem z pozostałymi Słowianami.

Źródło: Varl-Purkeljc Francka, Naši književniki in njihova dela, Založba Obzorja Maribor, Maribor 1986

Tłum.: Karolina Sąsiadek

Adam Bohorič (1520-1598)

Adam Bohorič je leta 1584 izdal prvo slovensko slovnico Zimske urice v latinskem jeziku. Slovnica je sama po sebi bolj šibko delo, prikrojeno zakonitostim latinskega jezika, ne pa slovenskega. Dobra je obrazložitev črkopisa, vendar ta ni Bohoričev izum, ker so v njem pisali že ostali protestantski pisci – od Trubarja do Dalmatina. Zato ni bilo čisto pravično, da so v Prešernovi dobi dali temu črkopisu ime „bohoričica”.
Pomen Bohoričeve slovnice je predvsem v tem, da je z njo slovenščina že 33 let po prvem tisku dobila znanstven dokaz svojega obstoja v knjigi. Pomembna pa je tudi zaradi uvoda, kjer govori Bohorič z veliko ljubeznijo in vnemo o Slovencih ter njihovi povezanosti z ostalimi Slovani.

Vir: Varl-Purkeljc Francka, Naši književniki in njihova dela, Založba Obzorja Maribor, Maribor 1986