prof. dr hab. Simona Kranjc

Światowe dni filmu słoweńskiego

W dniach od 21 do 24 listopada bieżącego roku na ponad 45 uniwersytetach na całym świecie odbywają się projekcje czterech filmów słoweńskich. Projekt ten powstał w stulecie słoweńskiej kinematografii z inicjatywy Mašy Guštin, lektorki języka słoweńskiego na Uniwersytecie Gdańskim. Organizacji projektu podjęli się twórcy programu Język słoweński na uniwersytetach za granicą, działającego w ramach Centrum języka słoweńskiego jako języka drugiego / obcego na Wydziale Słowenistyki Uniwersytetu w Lublanie.

W broszurce, którą mają Państwo w rękach, przedstawiliśmy trzy filmy fabularne: Taniec w deszczu (Ples v dežju), Szelest (Šelestenje), Kajmak i dżem (Kajmak in marmelada), film fabularno-dokumentalny Ze wschodu (Z vzhoda) oraz reżyserów tych filmów. Dołączona została również krótka nota historyczna o filmie słoweńskim oraz refleksje krytyka literackiego Mitji Čandra na temat związków pomiędzy filmem i książką.

Poprzez ten projekt pragniemy zaprezentować międzynarodowej publiczności część słoweńskiej produkcji filmowej, a tym samym również słoweńską kulturę, cywilizację i język. Jednocześnie pokaz ten jest okazją do nawiązania współpracy lektorów i studentów języka słoweńskiego na uniwersytetach zagranicznych, którzy wspólnie zorganizowali projekcje i przetłumaczyli broszurę na języki wszystkich państw, w których odbywają się światowe dni filmu słoweńskiego. Cieszy nas, że projekt spotkał się z dużym zainteresowaniem i wsparciem uniwersytetów zagranicznych, posiadających w swych programach studiów język słoweński.

Filmy fabularne udostępnił Fundusz Filmowy Republiki Słowenii, a film Ze wschodu Ośrodek naukowo-badawczy Primorskiego Uniwersytetu. W pomyślnej organizacji pomogły również przedstawicielstwa konsularno-dyplomatyczne Republiki Słowenii za granicą.
Słowenia w filmie ... słoweński film na świecie ... światowe dni filmu słoweńskiego… ogólnoświatowa jest też tematyka filmów: miłość i życie.

Dyrektor Centrum Języka Słoweńskiego jako Języka Drugiego / Obcego
prof. dr hab. Simona Kranjc

izr. prof. dr. Simona Kranjc

Svetovni dnevi slovenskega filma

V tednu od 21. do 24. novembra 2005 na več kot 45 univerzah po svetu potekajo projekcije štirih slovenskih filmov. Projekt je nastal ob 100-letnici slovenskega filma na pobudo Maše Guštin, ki poučuje slovenščino na Univerzi v Gdansku. Idejno in organizacijsko smo ga zasnovali sodelavci programa Slovenščina na tujih univerzah, ki deluje v okviru Centra za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani.

V brošuri, ki je pred vami, so predstavljeni igrani filmi Ples v dežju, Šelestenje, Kajmak in marmelada ter igrano-dokumentarni film Z vzhoda, njihovi režiserji, spremljata pa jih kratka zgodovina slovenskega filma in razmišljanje Mitja Čandra o odnosu med filmom in knjigo.

S projektom želimo širšemu mednarodnemu krogu gledalcev predstaviti del slovenske filmske produkcije, z njo pa slovensko kulturo, civilizacijo in jezik. Hkrati je bila to priložnost, da so se med sabo povezali tudi lektorji slovenščine na tujih univerzah in njihovi študenti, saj so skupaj organizirali projekcije in prevedli brošuro v vse jezike držav, kjer potekajo svetovni dnevi slovenskega filma. Veseli nas, da so projekt z navdušenjem podprle tudi univerze po svetu, ki vključujejo slovenščino v svoje študijske programe.

Igrane filme je prispeval Filmski sklad Republike Slovenije, film Z vzhoda Znanstveno- raziskovalno središče Univerze na Primorskem, k uspešni organizaciji pa so pripomogla tudi konzularno-diplomatska predstavništva Republike Slovenije v tujini.
Slovenija v film, slovenski film svetu, svetovni dnevi slovenskega filma ... svetovni sta tudi temi filmov: ljubezen in življenje.

Predstojnica Centra za slovenščino kot drugi/tuji jezik
izr. prof. dr. Simona Kranjc