Czar Słowenii | Čar Slovenije


Centrum Języka Słoweńskiego jako drugiego/obcego

1. WYDAWNICTWO
Centrum Języka Słoweńskiego wydaje publikacje naukowe w ramach wszystkich swoich programów: tomy pokonferencyjne ze specialistycznych konferencji naukowych, które sam organizuje (np. Sympozium Obdobja, Seminarium Słoweńskiego Języka, Literatury i Kultury), a także pomoce naukowe i podręczniki do nauki języka słoweńskiego jako drugiego/obcego.

2. EDUKACJA
Edukacja wiąże ze sobą wszystkie działalności Centrum Języka Słoweńskiego, które ze względu na wysoką jakość realizacji swoich programów, potrzebuje wysoko wykwalifikowanego personelu oraz lektorów języka słoweńskiego jako drugiego/obcego z dodatkowym zapleczem dydaktycznym. W tym celu Centrum organizuje dla swoich pracowników standardowe seminaria edukacyjne w formie krótszych kursów, w grudniu i czerwcu dłuższe, dwudniowe seminaria, a także seminaria specialistyczne np. Seminarium dla nauczycieli i wychowawców słoweńskiego pochodzenia we Włoszech (które przebiegało w dniach 15-30.10.2008) lub Seminarium dla nauczycieli j. słoweńskiego w szkołach podstawowych i średnich 3. 11. 2008.

3. SYMPOZIUM OBDOBJA
Ideą trzydniowego corocznie odbywającego się Sympozium Obdobja jest międzynarodowa naukowa konferencja humanistyczna, dlatego też, oprócz językoznawców i literaturoznawców tak słoweńskiego jak i zagranicznego pochodzenia, biorą w nim także udział specjaliści pozostałych dziedzin humanistycznych. Tegoroczne, XXVIII już z kolei Sympozium Obdobja, z Infrastrukturą słoweńskiego języka i słowenistyki, jako tematem przewodnim, odbędzie się w dniach 26-28 listopada 2009 w budynku rektoratu Uniwersytetu w Lublanie, na Placu Kongresowym 12. Przewodniczącym XXVIII Sympozium Obdobja jest prof. zw. dr Marko Stabej, jednocześnie kierownik Centrum Języka Słoweńskiego jako drugiego/obcego.

4. PROJEKTY
EFEKTYWNE WDRAŻANIE DZIECI, UCZNIÓW I MŁODZIEŻY MIGRANTÓW W PROCES WYCHOWAWCZY I EDUKACYJNY W OKRESIE 2008 2011
Docelową grupę projektu stanowią dzieci migrantów, przystępujących do słoweńskiego procesu wychowawczo-edukacyjnego, oraz ich rodzice. Projekt zakłada poprawę u dzieci oraz osób starszych zdolności porozumiewania sie w języku słoweńskim, a wraz z tym zwiększa możliwość efektywnej edukacji w słoweńskich szkołach oraz ułatwia wdrożenie się w system socialny.

JĘZYK SŁOWEŃSKI NA ODLEGŁOŚĆ
Język słoweński na odległość jest bezpłatnym kursem internetowym, powstałym w wyniku współpracy Centrum Języka Słoweńskiego, Wydziału Elektrotechniki UL, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego RS oraz Urzędu ds. Słoweńców, żyjących za granicą i na świecie.
www.e-slovenscina.si/

TOOL2 - TOOLS DLA JĘZYKOWEGO TRENINGU ONLINE I OFFLINE
W ramach projektu TOOL2 (Socrates Lingua) powstają kursy języka holenderskiego, estońskiego, węgierskiego, maltańskiego na poziomie A2 zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego. Oprócz materiałów online, przygotowywane są również pomoce naukowe dla nauczycieli oraz studentów.
www.toolproject.eu

LANGUAGE IN TOURISM / JEZIK V TURIZMU
Założeniem projektu jest przygotowanie modelu i materiałów do nauki czterech języków słowiańskich: bułgarskiego, czeskiego, słowackiego i słoweńskiego na trzech poziomach znajomości językowej. Materiały przeznaczone będą przede wszystkim osobom, zatrudnionym w branży turystycznej.
www.travellang.org

SPICES
Projekt europejski, w którym bierzemy udział od października 2005 roku, ma na celu rozwój innowacyjnej metodologii i materiałów przygotowawczych dla mediatorów dialogu międzykulturowego, np. dla nauczycieli języka okolicy.
http://www.trainingspices.net/

TEMPUS
W ramach programu TEMPUS, Centrum języka Słoweńskiego jako drugiego/obcego jest zaangażowane w realizację projektu MaLTeCC (Macedonian Language Testing and Certifying Center). Celem projektu było rozwinięcie w r. akad. 2007/2008 na Wydziale Filologicznym „Blaže Koneski” Uniwersytetu w Skopje systemu egzaminowania i certyfikacji znajomości języka macedońskiego jako obcego na zasadach certyfikacji znajomości j. słoweńskiego jako drugiego/obcego, przyjętych w Słowenii. Ideą projektu było równocześnie powołanie Centrum, upoważnionego do przeprowadzania państwowych egzaminów ze znajomości języka i wydawania stosownych certyfikatów.
(www.cetismak.edu.mk).

5. SEMINARIUM SŁOWEŃSKIEGO JĘZYKA, LITERATURY I KULTURY
Seminarium słoweńskiego języka, literatury i kultury jest dwutygodniowym przedsięwzięciem, organizowanym w pierwszej połowie lipca przez Katedrę Słowenistyki (do 2002 roku Katedrę Języków Słowiańskich) od 1965r. Skierowane jest ono do slawistów, zwłaszcza, słowenistów obcego pochodzenia – nauczycieli akademickich, naukowców, studentów, a także tłumaczy oraz pracowników kulturalnych i oświatowych z rejonów przygranicznych. Każdego roku Seminarium liczy około 130 uczestników z około 25 państw. Seminarzyści w początkującej fazie nauki j. słoweńskiego mogą skorzystać z intensywnego kursu j. słoweńskiego w ramach tygodnia przygotowawczego przed rozpoczęciem właściwego dwutygodniowego Seminarium. Celem przedsięwzięcia jest przedstawienie uczestnikom najnowszych wydarzeń w słoweńskim języku, literaturze i kulturze, każdego roku skoncentrowanych wokół tematu przewodniego Seminarium, a także podniesienie kwalifikacji językowych oraz wzbogacenie wiedzy z zakresu literatury, historii i kultury.
Tematem przewodnim tegorocznego jubileuszowego XLIV SSJLK było Ciało w słoweńskim języku, literaturze i kulturze, jego przewodniczącą zaś doc. dr Mateja Pezdirc Bartol.

6. CENTRUM EGZAMINACYJNE
Egzaminy ze znajomości języka słoweńskiego są przeprowadzane sa trzech poziomach zaawansowania – podstawowym, średnim ogólnym i zaawansowanym - zgodnie ze standardami wymagań egzaminacyjnych, wyszczególnionymi w programie edukacyjnym Język Słoweński dla Obcokrajowców. Wszystkie trzy poziomy są zgodne s przyjętą skalą międzynarodową: poziom podstawowy odpowiada trzeciemu poziomowi znajmości języka (B1), średni ogólny - czwartemu (B2), zaś zaawansowany – piątemu (C1) zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (Common European Framework for Languages). Oprócz przeprowadzania certyfikatowych egzaminów ze znajomości języka słoweńskiego od 1994 roku, w Centrum Egzaminacyjnym przy Centrum Języka Słoweńskiego przygotowywane są również pomoce naukowe do przeprowadzania egzaminów ze znajomości j. słoweńskiego, stosowne programy nauczania oraz, między innymi, przeprowadzane są kursy przygotowawcze dla egzaminatorów na egzaminach ze znajomości j. słoweńskiego.
Centrum Egzaminacyjne jest od 2000 roku członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Instytucji Testujących Znajomość Języków ALTE (Association of Language testers in Europe, www.alte.org).

7. JĘZYK SŁOWEŃSKI NA ZAGRANICZNYCH UNIWERSYTETACH
Centrum Języka Słoweńskiego jako drugiego/obcego zdaje sobie sprawę z istoty studiów słowenistycznych za granicą, za które organizacyjnie odpowiada już od wielu lat. W ramach programu Język Słoweński na Zagranicznych Uniwersytetach, Centrum nadzoruje działalność wszystkich lektoratów, a także nawiązuje i podtrzymuje kontakt z lektorami oraz zagranicznymi uniwersytetami, na których realizowane są studia z zakresu słowenistyki. W ramach rozmaitych projektów lektorzy przybliżają swoim studentom nie tylko sam język słoweński, ale również słoweńską kulturę. W ramach niniejszego programu organizowane są seminaria edukacyjne dla lektorów, przygotowywane i odnawiane są pomoce naukowe, nawiązywana jest współpraca między uniwersyteckimi słowenistykami na świecie i przedstawicielstwami dyplomatycznymi oraz innymi zagranicznymi instytucjami.

8. KURSY JĘZYKA SŁOWEŃSKIEGO
Program Kursy języka słoweńskiego oferuje rozmaite drogi poznania j. słoweńskiego wszystkim, którzy mają takie życzenia i dla których j. słoweński nie jest językiem ojczystym. Program charakteryzuje się prawie 30-letnią tradycją organizacji i realizacji.
A. zwykłe kursy językowe:
• Szkoła Jesienna
• Kurs popołudniowy
• Kurs poranny
• Intensywny kurs poranny
• Szkoła Zimowa
• Szkoła Wiosenna
• Kurs indiwidualny
B. specialistyczne kursy językowe:
• Przygotowanie do egzaminu na poziomie podstawowym, średnim ogólnym i zaawansowanym
• Język słoweński dla studentów na wymianie (Erasmus)

Centrum Języka Słoweńskiego jako drugiego/obcego
Uniwersytet w Lublanie
Wydział Nauk Humanistycznych
Kongresni trg 12
SI-1000 Lublana
E-mail: center-slo@ff.uni-lj.si
www.centerslo.net

Przekład: Zuzanna K. Kobos

Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik

1. ZALOŽNIŠTVO
Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik izdaja znanstvene in strokovne publikacije z vseh področij svoje dejavnosti: zbornike prispevkov z znanstvenih in strokovnih srečanj, ki jih pripravlja (npr. Simpozij Obdobja, Seminar slovenskega jezika, literature in kulture), ter priročnike in učbenike za učenje slovenščine kot drugega/tujega jezika.

2. IZOBRAŽEVANJE
Izobraževanje je povezovalna dejavnost vseh Centrovih programov, ki za svoje kakovostno delovanje potrebujejo strokovno in didaktično usposobljene učitelje slovenščine kot drugega/tujega jezika. V ta namen Center organizira redna usposabljanja svojih sodelavcev v obliki krajših seminarjev, dvakrat na leto, decembra in junija, večja, dvodnevna izobraževalna seminarja, pa tudi specializirane seminarje npr. Seminar za slovenske učitelje in vzgojitelje v Italiji (ki je potekal 15.-30. 10. 2008) ali Seminar za učitelje slovenščine v osnovnih in srednjih šolah 3. 11. 2008.

3. SIMPOZIJ OBDOBJA
Vsakoletni tridnevni Simpozij Obdobja je zasnovan kot mednarodno znanstveno humanistično srečanje, zato se ga udeležujejo poleg domačih in tujih jezikoslovcev ter literarnih teoretikov tudi strokovnjaki drugih humanističnih ved. Letošnji 28. že po vrsti Simpozij Obdobja s krovno temo Infrastruktura slovenščine in slovenistike bo potekal v Ljubljani od 26. do 28. novembra 2009 v glavni stavbi Univerze v Ljubljani na Kongresnem trgu 12. Predsednik 28. Simpozija Obdobja je red. prof. dr. Marko Stabej, obenem tudi predstojnik Centra za slovenščino kot drugi/tuji jezik.

4. PROJEKTI
USPEŠNO VKLJUČEVANJE OTROK, UČENCEV IN DIJAKOV MIGRANTOV V VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE ZA OBDOBJE 2008 2011
Ciljna skupina projekta so otroci migranti, ki se vključujejo v slovenski vzgojno-izobraževalni sistem, in njihovi starši. Prizadevanja projekta so usmerjena v to, da bi otroci in starši migranti dosegli večjo sporazumevalno zmožnost v slovenščini in s tem tudi večje možnosti za uspešno izobraževanje v slovenskih šolah ter boljšo socialno vključenost.

SLOVENŠČINA NA DALJAVO
Slovenščina na daljavo je brezplačno dostopen internetni tečaj, ki je nastal v sodelovanju Centra za slovenščino, Fakultete za elektrotehniko UL, Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo RS in Urada RS za Slovence v zamejstvu in po svetu. V letu 2007 potekata nadgradnja in širjenje tečaja.
www.e-slovenscina.si

TOOL2 - TOOLS FOR ONLINE AND OFFLINE LANGUAGE LEARNING
V okviru projekta TOOL2 (Socrates Lingua) nastajajo jezikovni tečaji za nizozemski, estonski, madžarski, malteški in slovenski jezik na stopnji A2 Evropskega referenčnega okvira. Ob gradivu nastajajo tudi priročniki za učitelje in študente. Tečaji bodo fleksibilna kombinacija klasičnega učenja v razredu in učenja na daljavo s pomočjo interneta.
www.toolproject.eu

LANGUAGE IN TOURISM / JEZIK V TURIZMU
Cilj projekta je izdelati model in gradivo za učenje štirih slovanskih jezikov: bolgarščine, češčine, slovaščine in slovenščine na treh stopnjah jezikovnega znanja. Gradivo bo namenjeno predvsem zaposlenim v turizmu.
www.travellang.org

SPICES
Evropski projekt, pri katerem sodelujemo od oktobra 2005. V projektu se razvija inovativna metodologija in gradiva za usposabljanje mediatorjev pri medkulturnem sporazumevanju, npr. učiteljev jezika okolja.
www.trainingspices.net

TEMPUS
Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik je nosilec projekta MaLTeCC (Macedonian Language Testing and Certifying Center), ki sodi v okvir porjektov Tempus. Cilj projekta je bilo v študijskem letu 2007/2008 na Filološki fakulteti Blaže Koneski univerze v Skopju razviti sistem preverjanja in certificiranja znanja makedonščine oz tujega jezika, kakršnega imamo v Slovenji za slovenščino kot tuji jezik. Hkrati pa je bil cilj ustanoviti tudi center, ki bo na nacionalni ravni izvajal omenjeno preverjanje in izdajal ustrezne certifikate (www.cetismak.edu.mk).

5. SEMINAR SLOVENSKEGA JEZIKA, LITERATURE IN KULTURE
Seminar slovenskega jezika, literature in kulture je dvotedenska prireditev, ki jo že od leta 1965 organizira Oddelek za slovenistiko (do leta 2002 kot Oddelek za slovanske jezike in književnosti) v prvi polovici meseca julija. Namenjena je tujim slavistom, zlasti slovenistom - univerzitetnim učiteljem, znanstvenim delavcem, študentom pa tudi prevajalcem ter kulturnim in prosvetnim delavcem iz slovenskega zamejstva. Udeležencev je vsako leto do 130 iz približno 25 držav, za tiste s slabšim predznanjem slovenščine pa poteka intenzivni tečaj jezika že teden dni pred uradnim začetkom prireditve. Namen prireditve je udeležencem predstaviti najnovejša dognanja o slovenskem jeziku, literaturi in kulturi, ki so osredotočena na vsako leto posebej izbrano krovno temo prireditve, ter posredovati in poglobiti njihovo jezikovno znanje in literarno ter kulturnozgodovinsko vedenje.
Krovna tema letošnjega jubilejnega 45. SSJLK je bilo Telo v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi, predsedovala mu pa je doc. dr. Mateja Pezdirc Bartol.

6. IZPITNI CENTER
Izpit iz slovenskega jezika je izvajan na treh ravneh – osnovni, srednji in visoki – in to v skladu s standardi znanja, določenimi v izobraževalnem programu Slovenščina za tujce. Vse tri ravni so mednarodno primerljive: osnovna raven je primerljiva s tretjo stopnjo (B1), srednja s četrto (B2), visoka pa s peto stopnjo (C1) Skupnega evropskega jezikovnega okvira (Common European Framework for Languages). Med dejavnosti Izpitnega centra, poleg izvajanja izpitov iz znanja slovenščine od leta 1994, sodijo tudi priprava ustreznih programov in priprava ter izvajanje ustreznega usposabljanja za izpraševalce in ocenjevalce na izpitih iz slovenščine.
Izpitni center je od leta 2000 član evropskega združenja ustanov za jezikovno testiranje ALTE (Association of Language testers in Europe, www.alte.org).

7. SLOVENŠČINA NA TUJIH UNIVERZAH
Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik se zaveda pomembnosti študija slovenščine v tujini, za katerega skrbi že vrsto let. V okviru programa Slovenščina na tujih univerzah (STU) vodi delovanje vseh lektoratov ter navezuje in vzdržuje stike z učitelji in tujimi univerzami s slovenističnimi študijskimi programi. Preko različnih projektov učitelji približujejo svojim študentom ne samo slovenščino, ampak tudi slovensko kulturo. Program STU skrbi za izobraževanje učiteljev, pripravlja in obnavlja učna gradiva, vzpostavlja povezave med univerzitetnimi slovenistikami po svetu in diplomatskimi predstavništvi ter drugimi institucijami v tujini.

8. TEČAJI SLOVENŠČINE
Program Tečaji slovenščine ponuja različne poti do znanja slovenščine vsem, ki si to želijo in ki jim slovenščina ni prvi jezik. Program odlikuje skoraj 30-letna tradicija organizacije in izvedbe tečajev.

A. običajni jezikovni tečaji:
• Jesenska šola
• Popoldanski tečaj
• Jutranji tečaj
• Intenzivni jutranji tečaj
• Zimska šola
• Spomladanska šola
• Popoldanski tečaj
• Individualni pouk
B. specializirani jezikovni tečaji
• Priprava na izpit na osnovni, srednji, visoki ravni
• Slovenščina za izmenjavne študente (Erasmus)

Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik
Univerza v Ljubljani
Filozofska fakulteta
Kongresni trg 12
SI-1000 Ljubljana
E-mail: center-slo@ff.uni-lj.si
www.centerslo.net