Czar Słowenii | Čar Slovenije


Urška Kerin

Ana Pepelnik i Primož Čučnik w Katowicach

W tym tygodniu, na Wydziale filologicznym w Katowicach, gościliśmy młodych słoweńskich poetów Ane Pepelnik i Primoža Čučnika. Okazali się oni być dla naszych studentów ciekawymi nie tylko dlatego, że oboje są poetami, ale również oboje tłumaczą. Szczególne zainteresowanie wzbudził Primož, który przetłumaczył na język słoweński wiele polskich wierszy.

W środę, 28.05. podczas wieczorku poetyckiego, oboje przedstawili nam swoje nowsze, również te jeszcze niewydane wiersze. Nasi studenci natomiast odczytali polskie tłumaczenia niektórych z nich. Goście przedstawili nam swój punkt widzenia nt. współczesnej słoweńskiej poezji, pisania wierszy, Polski i polskich poetów. Ana Pepelnik zachwyciła nas swoją prostotą, otwartością oraz »finezyjną« poezją. Primož Čučnik, który otrzymał już wiele nagród za swoją twórczość, oczarował obecnych czytaniem swoich wierszy, niezwykłą wiedzą na temat słoweńskiej literatury, przedstawił nam swoje spojrzenie na »czas i miejsce« i rzeczywistość, w której żyjemy. Studenci słowenistyki mieli okazję spędzić miło czas podczas przyjemnego nieoficjalnego spotkania.
Następnego dnia zagościliśmy Primoža na naszym wydziale, gdzie poprowadził wykład o języku potocznym w słoweńskiej poezji, dokonał przeglądu poezji i poetów, których cechą charakterystyczną jest właśnie używanie w swej twórczości języka potocznego, a także podał wiele ciekawych punktów wyjścia zarówno do badania, jak i ogólnego rozważania zagadnienia języka w poezji.
Przyjazd poetów do Polski został sfinansowany przez Towarzystwo słoweńsko-polskiej przyjaźni Triglav-Rysy. Za to należą się im szczególne podziękować, gdyż dzięki nim wieczór mógł się odbyć.

Tłum.: Agata Wypior

Urška Kerin

Ana Pepelnik in Primož Čučnik v Katovicah

V tem tednu smo na lektoratu v Katovicah gostili mlada slovenska pesnika Ano Pepelnik in Primoža Čučnika. Poleg poezije oba tudi prevajata, zato sta bila za naše študente še posebej zanimiva. Primož tudi zato, ker je v slovenščino prevedel že številne poljske pesnike.
V sredo, 28. 5., sta nam na pesniškem večeru prebrala svoje najnovejše, tudi še neobjavljene pesmi, naši študentje pa so prebrali poljske prevode nekaterih pesmi. Predstavila sta nam svoj pogled na sodobno slovensko poezijo, pesnjenje, na Poljsko in poljske pesnike. Ana Pepelnik je navdušila s svojo preprostostjo, odprtostjo in igrivo poezijo. Primož Čučnik pa, ki je za svoje pesniške zbirke dobil že številna priznanja, je prisotne očaral z branjem svojih pesmi, s svojim širokim poznavanjem slovenske literature, predstavil nam je tudi svoje dojemanje časa in prostora, realnosti, v kateri živimo. Študentje slovenistike so uživali v prijetnem neformalnem druženju.
Naslednji dan je imel Primož na naši fakulteti tudi predavanje o pogovornem jeziku v slovenski poeziji, naredil je pregled poezije in pesnikov, za katere je značilna raba pogovornega jezika, ter nam podal številna zanimiva izhodišča, tako za preučevanje kot za razmišljanje o jeziku v poeziji sploh.

Prihod pesnikov na Poljsko je denarno podprlo društvo slovensko-poljskega prijateljstva Triglav-Rysy. Njim gre tudi zahvala, da je pesniški večer sploh potekal.