Czar Słowenii | Čar Slovenije


Ewa Ziewiec

Wywiad z dr. Mojcą Nidorfer Šiškovič, pracownicą Centrum języka słoweńskiego jako drugi/obcy język

Jak działa Centrum?

Centrum języka słoweńskiego jako drugi/obcy język podzielone jest na 7 programów, z których każdy na swój sposób promuje język słoweński za granicą. Te programy to: kursy języka słoweńskiego, lektoraty języka słoweńskiego na zagranicznych uniwersytetach, centrum egzaminacyjne, wydawnictwo, seminarium języka słoweńskiego, literatury i kultury, kształcenie pracowników Centrum oraz sympozjum "Obdobja" ("Okresy").

Na czym polega działalność centrum egzaminacyjnego?

Każdy, kto chce otrzymać potwierdzenie umiejętności posługiwania się językiem słoweńskim, może zgłosić się do centrum i przystąpić do egzaminu na odpowiadającym mu poziomie: podstawowym, średnim lub wysokim.

Czy taki egzamin można zdawać tylko tutaj, w Ljubljanie?

Nie tylko, do egzaminu na poziomie podstawowym można przystąpić również w 20 innych, upoważnionych do tego instytucjach w całej Słowenii. Potwierdzenie zdanego egzaminu wydaje jednak tylko Centrum języka słoweńskiego.

Interesuje mnie, jaki rodzaj książek wydawany jest przez Centrum. Czy są to tylko pomoce naukowe dla uczących się języka słoweńskiego?

Nie tylko, chociaż głównie. Wydawnictwo Centrum drukuje podręczniki dla posługujących się językiem słoweńskim na różnych poziomach, skrypty ze wskazówkami dla lektorów, zbiory artykułów z sympozjum "Obdobja" oraz z seminarium języka słoweńskiego, literatury i kultury. Oprócz tego specyficzne pomoce naukowe, takie jak wydany ostatnio "Słoweński czasownik" z tłumaczeniami na kilka europejskich języków oraz "Prag za slovenščino", który określa podstawowy poziom znajomości języka słoweńskiego.

Czy Centrum zajmuje się również wydawaniem słowników?

Nie, jeszcze nie. Stworzenie słownika wymaga wielkich nakładów pracy naukowej, dlatego trwa to dość długo. Ale jednym z naszych projektów jest wydanie wielojęzycznego słownika dla osób uczących się języka słoweńskiego. Na efekty trzeba jednak trochę poczekać.

A jak wyglądają lektoraty języka słoweńskiego na świecie? Czy na wszystkich uczelniach tak samo?

Forma lektoratu zależy od wielu czynników. Przede wszystkim od tego, czy jest to słowenistyka, czy też lektorat jest dodatkowym, nieobowiązkowym przedmiotem. Oczywiście wpływ na sposób nauczania ma też forma studiów, ile jest godzin w tygodniu przeznaczonych na lektorat itp.

Czyli podręczniki też się różnią?

Oczywiście, ale oprócz czynników, które wymieniłam wcześniej, wpływ na wybór podręcznika ma też to, czy studenci są z krajów słowiańskojęzycznych, czy też np. ich pierwszym językiem jest niemiecki lub angielski. Staramy się zawsze odpowiednio dobrać materiały do nauki, m.in. doradzaniem lektorom w tej kwestii zajmuje się program kształcenia pracowników Centrum.

Chciałabym jeszcze spytać o Seminarium. W tym roku jego tematem będą "Stereotypy w słoweńskim języku, literaturze i kulturze". Do kogo należy wymyślenie tematu?

To również jest kwestia wielu czynników. Staramy się, aby temat był możliwie jak najbardziej aktualny. Zależy to też od tego, jakie jest pole zainteresowań przewodniczącego Seminarium, do którego zawsze należy ostateczna decyzja. W tym roku, podobnie jak i w poprzednim, przewodniczącą jest prof. nadzw. dr Irena Novak Popov.

Dziękuję serdecznie za poświęcony czas i życzę miłej pracy.

Również dziękuję. Wszystkie dodatkowe informacje znajdziecie na stronie internetowej Centrum: http://www.centerslo.net/

Lublana, maj 2007

Ewa Ziewiec

Intervju z mag. Mojco Nidorfer Šiškovič, sodelavko Centra za slovenščino kot drugi/tuji jezik

Kako deluje Center?

Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik je razdeljen na 7 programov, od katerih vsak na poseben način promovira slovenski jezik v tujini. Ti progami so: tečaji slovenščine, slovenščina na tujih univerzah, izpitni center, založništvo, seminar slovenskega jezika, kulture in literature, izobraževanje ter simpozij „Obdobja”.

S čim se ukvarja izpitni center?

Kdor hoče dobiti listino o znanju slovenščine kot drugega/tujega jezika, se lahko prijavi na center in opravi izpit na ravni, ki mu ustreza: osnovni, srednji ali visoki.

Ali se lahko opravlja ta izpit zgolj tukaj, v Ljubljani?

Ne, ne samo. Izpit na osnovni ravni je mogoče opravljati na katerikoli od 20 pooblaščenih ustanov po vsej Sloveniji. Potrdilo o opravljenem izpitu pa lahko izda samo Center za slovenščino.

Zanima me, kakšne knjige izdaja Center. Ali je to samo učno gradivo za tiste, ki se učijo slovenščino?

Ne samo, čeprav v glavnem. Založništvo Centra izdaja učbenike za obvladajoče slovenščino na vseh ravneh, skripte - zbornike prispevkov s strokovnih srečanj učiteljev slovenščine, zbornike prispevkov s simpozija „Obdobja” ter Seminarja slovenskega jezika, literature in kulture. Poleg tega izdaja dodatna učna gradiva, kot nedavno objavljeni „Slovenski glagol” s prevodom v nekaj evropskih jezikov, ali „Prag za slovenščino”, ki določa osnovno raven znanja slovenskega jezika.

Ali se Center ukvarja tudi z izdajo slovarjev?

Ne, ne še. Pripravljanje in urejanje slovarja je zelo naporno in zahtevno znanstveno delo, zato traja precej dolgo. En izmed naših projektov je objava večjezičnega slovarja za tiste, ki se učijo slovenščino. Samo na učinke moramo še malo počakati.

Kako pa izgleda slovenščina na tujih univerzah? Ali povsod enako?

Oblika lektorata je odvisna od več dejavnikov. Predvsem od tega, ali je to slovenistika, ali pa lektorat kot dodatni, neobvezni predmet. Seveda na način učenja vpliva tudi oblika študija, koliko ur tedensko je lektorat in podobno.

Potem se učbeniki tudi razlikujejo?

Jasno, pač pa poleg dejavnikov, ki sem jih že omenila, na izbor učbenika vpliva tudi to, ali so študentje Slovani, ali je njihov prvi jezik npr. nemški ali angleški. Vedno si prizadevamo ustrezno izbrati gradivo za učenje; za svetovanje lektorjem v teh zadevah je odgovoren eden od programov Centra: Izobraževanje.

Zanima me tudi Seminar. Letošnja tema je „Stereotipi v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi”. Kdo si izmišlja teme?

To je tudi odvisno od več dejavnikov. Trudimo se, da bi bila tema čim bolj aktualna. Je tudi povezana s poljem zanimanja predsednika Seminarja, ki ima vedno zadnjo besedo. Letos, enako kot lani, bo predsednica Seminarja izr. prof. dr. Irena Novak Popov.

Najlepša hvala za Vaš čas, želim Vam uspešno delo.

Hvala. Vse dodatne podatke boste našli na spletni strani Centra: http://www.centerslo.net/

Ljubljana, maj 2007