Czar Słowenii | Čar Slovenije


Międzynarodowa naukowa konferencja studencka
Stereotypy i Słowiańszczyzna

Koło Naukowe Slawistów im. Św. Św. Cyryla i Metodego przy Katedrze Slawistyki Południowej Uniwersytetu Łódzkiego zaprasza na międzynarodową naukową konferencję studencką Stereotypy i Słowiańszczyzna, która odbędzie się 20-21 listopada 2008 roku w Łodzi.

Na konferencji omówimy problematykę tworzenia się mechanizmu i rozprzestrzeniania stereotypów egzystujących w zbiorowej świadomości. Poruszymy zagadnienia dotyczące tożsamości wielonarodowościowych Bałkanów wobec powszechnej globalizacji, roli kobiety i mężczyzny na przestrzeni dziejów, oraz przejawów kierowania się stereotypami we współczesnym świecie. Niezmiernie istotne w związku z tym wydaje się nam ujecie komparatystyczne, poddające analizie historię, sztukę, tradycję, religię oraz wzajemne oddziaływanie na siebie literatur i języków słowiańskich.

Ze względu na temat konferencji omawiane będą zagadnienia w następujących obszarach tematycznych związanych z krajami słowiańskimi:
• literatura (od czasów najdawniejszych do współczesności),
• sztuka i życie kulturalne,
• języki (przeszłość i teraźniejszość),
• folklor,
• ścieranie się różnych kontaktów kulturowych i językowych na obszarze Słowiańszczyzny, historia, procesy polityczne i religijne,
• gender studies.

Dodatkowym atutem organizowanej konferencji będzie wydanie materiałów pokonferencyjnych, w których będą zawarte wszystkie wcześniej zaprezentowane referaty.

Osoby, które są zainteresowane udziałem w konferencji studenckiej prosimy o zgłoszenie się do 1 października 2008 roku. Następnie do 31 października prosimy o przysłanie streszczeń referatów.

KONTAKT:
Kamil Szafraniec: kamilszafraniec@wp.pl
Paulina Nowak: aniluap123@wp.pl

Mednarodna študentska konferenca
Stereotipi in slovanstvo

Znanstveni krožek slavistov z imenom sv. Cirila in Metoda pri Katedri južne slavistike Univerze v Lodžu vabi na Mednarodno študentsko konferenco Stereotipi in slovanstvo, ki bo potekala med 20. in 21. novembrom 2008 v Lodžu.

Na konferenci se bomo ukvarjali s problematiko nastajanja mehanizma in razširjanja stereotipov, ki obstajajo v splošni zavesti. Dotaknimo se vprašanj, kakšna je multinacionalna identiteta Balkana v zvezi z globalizacijo, vloga ženske in moškega v zgodovini ter ravnanje s stereotipi v sodobnem svetu. V zvezi s tem se zdi pomembno tudi kontrastno pojmovanje, s pomočjo katerega lahko analiziramo zgodovino, umetnost, tradicijo, religijo ter vzajemen vpilv slovanskih literatur in jezikov.

Glede na temo konference, nameravamo razpravljati o vprašanjih, ki se navezujejo na slovanske kraje:
• literatura (od prazgodovine do sodobnosti),
• umetnost in kulturno življenje,
• jeziki (preteklost in sedanjost),
• folklora,
• kulturni in jezikovni stiki,
• zgodovina, politični in verski procesi,
• gender studies.

Dodaten adut konference bo izdaja konferenčnega gradiva, ki bo vsebovalo vse prej predstavljene referate.

Osebe zainteresirane za udeležbo prosimo, da se prijavijo do 1. oktobra 2008. Prosimo, da nam do 31. oktobra pošljejo povzetke svojih referatov.

KONTAKT:
Kamil Szafraniec: kamilszafraniec@wp.pl
Paulina Nowak: aniluap123@wp.pl

Prevod: Katarzyna Bednarska