Czar Słowenii | Čar Slovenije


Ewa Brzezińska

Reportaż z Konferencji w Katowicach (listopad 2005)

W godzinach wieczornych 20 listopada 2005 roku silna reprezentacja studentów Katedry Slawistyki uczących się języka słoweńskiego wsiadła do pociągu zmierzającego do Sosnowca. Zostaliśmy bowiem zaproszeni na konferencję studencką zorganizowaną przez Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego, której temat brzmiał Współczesne zjawiska w słoweńskim języku, kulturze i społeczeństwie. Do udziału w konferencji prowadząca nasz lektorat Maša Guštin namówiła aż siedem osób (Ewę Ziewiec, Asię Molendę, Kasię Ścibisz, Olę Wawrzyniak, Ewę Brzezińską, Marka Madaja i Łukasza Piekuta), co było nie lada dokonaniem z uwagi na fakt, że języka słoweńskiego uczyliśmy się wówczas dopiero półtora miesiąca. Ponieważ jednak temat konferencji był bardzo szeroki, mieliśmy szansę przygotować referaty z tej dziedziny, która nas zainteresowała w ciągu tych pierwszych tygodni nauki języka słoweńskiego.
W Sosnowcu wysiedliśmy rano, 21 listopada, w dobrych humorach i bez śladu tremy przed wygłaszaniem referatów, które przygotowywaliśmy od kilku tygodni. Z dworca oderbrał nas Andrej Šurla, lektor języka słoweńskiego na UŚ i współorganizator konferencji. Zostaliśmy bardzo ciepło powitani i zakwaterowani w domu studenckim w Sosnowcu. Przed południem rozpoczęła się pierwsza sesja, podczas której cała gdańska reprezentacja przedstawiła swoje referaty. Pierwszą studentką z UG była Joanna Molenda, która w tekście Dążenie do zjednoczenia czy do zachowania indywidualności. Sytuacja Słowenii na tle historyczno-politycznym przedstawiła sytuację Słoweńców przed i po przystąpieniu do Unii Europejskiej. Następnie Ewa Brzezińska i Łukasz Piekut w referacie Film autorski lat 60-tych w Polsce i Słowenii starali się ukazać podobieństwa i różnice w kinematografii obu krajów w tamtym okresie. W Analizie kontekstów społecznych w tekstach współczesnych muzyków słoweńskich, chorwackich i polskich Ewa Ziewiec i Marek Madaj porównali teksty piosenek hiphopowych i rockowych, aby pokazać kierunek przemian w świadomości i życiu narodów, których przedstawicielami są wykonawcy. Ola Wawrzyniak i Kasia Ścibisz przedstawiły zaś rolę i działanie Czerwonego Krzyża w Polsce i Słowenii w referacie Pozarządowe organizacje humanitarne na terenie Polski i Słowenii na przykładzie Czerwonego Krzyża. Trzeba dodać, że wszystkie wygłoszone referaty zostały nagrodzone gromkimi brawami.

Po wygłoszeniu przeznaczonych na pierwszy dzień konferencji referatów (nie tylko autorstwa studentów z Gdańska), organizatorzy zabrali gości do Katowic, gdzie wieczorem w teatrze Cogitatur fragmenty swojej książki czytał nam Andrej Skubic. W przerwach swoje utwory prezentował autor bluesowych kompozycji Jani Kovačič. Zabawie towarzyszyła degustacja wina słoweńskiego, które dotarło do Katowic dzięki Panu Konsulowi Mieczysławowi Barańskiemu. Po pełnym wrażeń wieczorze wróciliśmy na noc do Sosnowca. Gościnnych organizatorów opuściliśmy następnego dnia, 22 listopada, wczesnym rankiem, zachowując w pamięci wspaniałe wspomnienia z tego wyjazdu.

Ewa Brzezińska

Reportaža iz konference v Katovicah (november 2005)

Zvečer 20. novembra 2005 smo številna skupina študentov Katedre slavistike iz Gdanska, ki smo se učili slovenščino, vstopili na vlak do Sosnovca. Inštitut slovanskih jezikov na Šlezijski univerzi nas je povabil na študentsko konferenco pod naslovom Sodobni pojavi v slovenskem jeziku, kulturi in družbi. Lektorica Maša Guštin je prepričala sedem oseb, da se udeležijo (Ewo Ziewiec, Joanno Molendo, Katarzyno Ścibisz, Olo Wawrzyniak, Ewo Brzezińsko, Marka Madaja in Łukasza Piekuta), čeprav smo se učili slovenščino samo en mesec in pol. Ker je bila tema precej široka, smo pripravili referate iz tiste tematike, ki je pri nas vzbudila zanimanje v prvih tednih našega učenja slovenščine.

V Sosnovec smo pripotovali 21. novembra zjutraj, dobre volje in brez treme povezane s predstavitvijo referatov, ki smo jih pripravljali zadnjih nekaj tednov. Na postaji nas je pričakal Andrej Šurla, lektor slovenščine iz UŚ ter en od prirediteljev konference. Pozdravil nas je in odpeljal v študentski dom v Sosnovcu.
Dopoldan se je začel prvi del konference, med katerim je celotna gdanska skupina predstavila svoje referate. Prva študentka iz UG je bila Joanna Molenda, katera je v referatu Situacija Slovenije in njeno zgodovinsko-politično ozadje predstavila situacijo Slovencev pred in po pristopu v Evropsko Unijo. Potem sta Ewa Brzezińska in Łukasz Piekut v referatu Avtorski film 60. let na Poljskem in v Sloveniji poskusila predstaviti podobnosti in razlike v kinematografiji obeh držav v določenem časovnem obdobju. V Analizi družbenih kontekstov v besedilih sodobnih slovenskih glasbenikov sta Ewa Ziewiec in Marek Madaj primerjala besedila hiphop in rockovskih pesmi, da bi pokazala smer sprememb v zavesti in življenju narodov, katerih predstavniki so ti izvajalci. Ola Wawrzyniak in Kasia Ścibisz sta predstavili vlogo in dejanje Rdečega Križa na Poljskem in v Sloveniji v referatu Nevladne humanitarne organizacije na ozemlju Poljske in Slovenije na primeru Rdečega Križa. Treba je povdariti, da so slušatelji vse referate nagradili s ploskanjem.
Po predstavitvah referatov, ki so bile določene za prvi dan konference (ne samo gdanskih študentov), so organizatorji goste odpeljali v Katovice, kjer nam je zvečer v gledališču Cogitatur slovenski pisatelj Andrej Skubic bral oddlomke iz svoje knjige Fužinski bluz. V premorih je nastopal slovenski kantavtor Jani Kovačič. Zabavo je spremljala degustacija slovenskega vina, ki ga je priskrbel častni konzulu RS Mieczysław Barański. Po večeru polnem čudovitih vtisov smo se odpeljali nazaj v Sosnowiec. Gostoljubne organizatorje smo zapustili sledeče jutro 22. novembra in si vtisnili v spomin prijetne vtise s tega potovanja.