Czar Słowenii | Čar Slovenije


Światowe Dni Słoweńskiej Literatury w Filmie

Literatura i film długo już ze sobą współdziałają, literatura podsuwa filmowi pomysły na scenariusz, film zaś uwspółcześnia jej konwencje. Słoweńska literatura to współdziałanie wzmocniła jeszcze bardziej, jako że prawie połowa słoweńskich filmów powstała na podstawie książek. Tegoroczny projekt „Światowe Dni Słoweńskiej Literatury w Filmie” pragnie to przeplatanie się jednego z drugim przybliżyć międzynarodowej scenie czytelników i widzów oraz powiązać 54 uniwersytety na świecie, w których wykładany jest słoweński jako drugi/obcy język. W dniach 1-5 grudnia koordynator projektu – program „Język słoweński na zagranicznych uczelniach (STU)”, działający w ramach „Centrum języka słoweńskiego jako drugi/obcy język” na Słowenistyce Wydziału Filologicznego Uniwersytetu w Lublanie – pragnie połączyć nie tylko studentów i lektorów na zagranicznych uniwersytetach, ale również pozostałych przedstawicieli uczelni, słoweńskich towarzystw, przedstawicielstw i innych organizacji oraz wszystkich zainteresowanych.

W projekcie przedstawiamy trzy współczesne słoweńskie powieści i filmy pełnometrażowe: powieść Dźwięczenie w głowie (Zvenenje v glavi) Drago Jančara i film o tym samym tytule Andreja Košaka, powieść Śniadanie koguta (Petelinji zajtrk) Feriego Lainščka i film o tym samym tytule Marka Naberšnika oraz film Słodkie sny (Sladke sanje) Sašy Podgorška, którego scenariusz Miha Mazzini przekształcił w powieść Król dudniących duchów (Kralj ropotajočih duhov). Dołączamy do nich jeszcze dwa krótkometrażowe filmy (Child in time Mai Weiss i Vrtoglavi ptič Sašy Podgorška) oraz dokumentalny film Pot o Primožu Trubarze. Wszystkie wybrane filmy ofiarowała Filmowa Fundacja Republiki Słowenii, film o Trubarze zaś Radiotelewizja Słowenia.

Projekt „Światowe Dni Słoweńskiej Literatury w Filmie” wywodzi się z naszych wcześniejszych projektów, przede wszystkim „Światowych Dni Słoweńskiego Filmu” i „Światowych Dni Słoweńskiej Literatury”, wpisując się szczególnie w rok przewodnictwa Słowenii w Unii Europejskiej, rok Trubara oraz rok dialogu międzykulturowego w przestrzeni międzynarodowej jako styku kultur. Jednocześnie wieczorami filmowo-literackimi włączamy się w świętowanie rocznicy narodzin France Prešerna na początku grudnia. Pragniemy, aby w czasie trwania projektu współdziałanie literatury i filmu rozszerzyło się na współdziałanie uniwersytetów, towarzystw, przedstawicielstw, organizacji i mediów oraz ludzi na całym świecie.

prof. dr Alojzija Zupan Sosič, przewodnicząca programu „Język słoweński na zagranicznych uniwersytetach” mgr Mojca Nidorfer Šiškovič, kierownik programu „Język słoweński na zagranicznych uniwersytetach”

Węższa rada projektu:
Alojzija Zupan Sosič, Mojca Nidorfer Šiškovič, Damjan Huber, lektorzy języka słoweńskiego na zagranicznych uniwersytetach.

Tłumaczenie: Ewa Ziewiec

Svetovni dnevi slovenske literature na filmu

Književnost in film že dolgo živita v sožitju; literatura ponuja filmu predloge za scenarij, film pa posodablja njene konvencije. Slovenska literatura in film sta to sožitje še posebej okrepila, saj je skoraj polovica slovenskih filmov literarnih priredb. Letošnji projekt »Svetovni dnevi slovenske literature na filmu« želi njuno prepletenost približati mednarodnemu krogu bralcev in gledalcev ter povezati 54 univerz na svetu, kjer se poučuje slovenščina kot drugi/tuji jezik. Od 1. do 5. decembra 2008 si koordinator projekta – program Slovenščina na tujih univerzah (STU), ki deluje v okviru Centra za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani – ne želi povezati samo študentov in lektorjev na tujih univerzah, ampak tudi ostale predstavnike univerz, slovenskih društev, predstavništev in drugih organizacij ter vse radovedne posameznike.

S projektom predstavljamo tri sodobne slovenske romane in celovečerne filme: roman Zvenenje v glavi Draga Jančarja in istoimenski film Andreja Košaka, roman Petelinji zajtrk Ferija Lainščka in istoimenski film Marka Naberšnika ter film Sladke sanje Saša Podgorška, katerega scenarij je Miha Mazzini preoblikoval v roman Kralj ropotajočih duhov. Pridružujemo jim še dva kratka filma (Child in time Maje Weiss in Vrtoglavi ptič Saša Podgorška) ter dokumentarni film Pot o Primožu Trubarju. Vse izbrane filme je prispeval Filmski sklad Republike Slovenije, film o Trubarju pa Radiotelevizija Slovenija.

Projekt »Svetovni dnevi slovenske literature na filmu« je nadgradnja naših prejšnjih projektov, predvsem projektov »Svetovni dnevi slovenskega filma« in »Svetovni dnevi slovenske literature«, in si prizadeva obeležiti leto predsedovanja Slovenije Evropski uniji, Trubarjevo leto ter leto medkulturnega dialoga v mednarodnem prostoru kot stičišču kultur. Hkrati pa se bomo z literarno-filmskimi večeri pridružili praznovanju obletnice Prešernovega rojstva v začetku decembra. Naša velika želja je, da bi se v času projekta sožitje literature in filma razširilo še v sožitje univerz, društev, predstavništev, organizacij in medijev ter posameznikov po svetu.

izr. prof. dr. Alojzija Zupan Sosič, predsednica programa STU
mag. Mojca Nidorfer Šiškovič, vodja programa STU

Ožji organizacijski odbor projekta:
Alojzija Zupan Sosič, Mojca Nidorfer Šiškovič, Damjan Huber, učitelji slovenščine na tujih univerzah.