Słowenia nad Bałtykiem
16 - 23 listopada 2008

Projekt „Słowenia nad Bałtykiem”, który realizuje stowarzyszenie kulturalne „Čar Slovenije” razem z wydawnictwem Študentska založba, wywodzi się z jednej strony ze zrealizowanego w 2006 roku projektu „Światowych Dni Literatury Słoweńskiej”, z drugiej zaś jest pierwszą częścią cyklu projektów „Słowenia – od morza do morza”, które w przyszłości będą promowały słoweńską literaturę, film i kulturę za granicą.

Podczas trwania międzynarodowego projektu „Słowenia nad Bałtykiem”, który odbędzie się w listopadzie 2008 roku w St. Petersburgu, Wilnie i Gdańsku. Słoweńscy autorzy odwiedzą region Morza Bałtyckiego, co jest oryginalną koncepcją promocji słoweńskiej literatury i kultury za granicą. We wszystkich trzech miastach w realizacji przedsięwzięcia wezmą udział tamtejsze uniwersytety oraz oficjalni przedstawiciele Republiki Słowenii. Studenci wraz z lektorami języka słoweńskiego będą nie tylko gospodarzami projektu w wymienionych miastach, ale zajmą się także tłumaczeniami literatury, przygotowaniem napisów do filmów oraz tłumaczeniem na wieczorach literackich.

W ramach projektu zostanie wydana nakładem lublańskiego wydawnictwa Študentska založba, współorganizatora przedsięwzięcia, broszura z tłumaczeniami utworów zaproszonych autorów w trzech językach: rosyjskim, litewskim i polskim. Broszura będzie także dostępna w formie elektronicznej na stronie internetowej Czar Słowenii (www.czar-slowenii.pl).

Słoweńscy autorzy, którzy wezmą udział w projekcie „Słowenia nad Bałtykiem” to: Vlado Žabot (długoletni przewodniczący słoweńskiego PEN Klubu), Tomaž Šalamun (jeden z najważniejszych i najbardziej rozpoznawalnych słoweńskich poetów za granicą), Goran Vojnović (reżyser i pisarz najmłodszego pokolenia), Dušan Šarotar (pisarz), Mitja Čander (eseista i wydawca), oraz reżyser Jan Cvitkovič - zdobywca weneckiego Złotego Lwa.
Autorom będzie w podróży towarzyszyła dziennikarka i redaktorka kulturalna dziennika Delo Ženja Leiler.

Obok spotkań literackich i filmowych program zostanie urozmaicony wieczorem ze słoweńską muzyką, przygotowaną dla każdego miasta przez słoweńskie Radio Tartini, które będzie można usłyszeć on-line.

Dodatkowy program, np. wizualne prezentacje Słowenii, degustacje słoweńskich kulinarnych smakołyków, bliższe poznawanie słoweńskiej kultury, muzyki, jak i spotkania na żywo z słoweńskimi literatami, reżyserem i innymi słoweńskimi gośćmi, przybliżą trzem nadbałtyckim krajom część słoweńskiego dziedzictwa oraz jego dzisiejszą postać. Projekt oferuje bezpośrednie spotkanie ze słoweńską kulturą i jej językiem nie tylko studentom, umożliwia poznanie Słowenii, jej języka, kultury, literatury, filmu, a nawet kulinariów także innym zainteresowanym osobom.

Z drugiej strony na wizyty słoweńskich literatów i artystów w ramach projektu „Słowenia nad Bałtykiem” w imieniu Słowenii, przewodniczącej Unii Europejskiej w roku 2008, patrzymy jak na swego rodzaju pomost pomiędzy samymi gospodarzami, które są trzema kulturalnymi i historycznymi miastami: St. Petersburg – dawna stolica imperium rosyjskiego i „okno na Europę”, Wilno – nowoczesna stolica młodego państwa Unii Europejskiej i Gdańsk, historyczne miasto naznaczone walkami o wolność, które tworząc Trójmiasto dołącza dziś do europejskich metropolii. Trzy kraje, których historia przez stulecia ciasno przeplatała się w dobrym i złym: Rosja, Litwa i Polska. A przy tym wspólny projekt małych i wielkich – miast, uniwersytetów, wydawnictw.

Slovenija na Baltiku
17. - 23. novembera 2008

Projekt »Slovenija na Baltiku«, ki ga izvaja kulturno društvo »Čar Slovenije« skupaj s Študentsko založbo, po eni strani v osnovi izhaja iz koncepta projekta »Svetovnih dnevov slovenske literature« izvedenega leta 2006, po drugi strani pa je prvi del cikla projektov »Slovenija – od morja do morja«, ki bodo promovirali slovensko literaturo, film in kulturo v tujini in bi jih želeli izpeljati v prihodnjih.

Pri mednarodnem projektu »Slovenija na Baltiku«, ki se bo novembra 2008 izvajal v St. Peterburgu (Rusija), Vilni (Litva) in v Gdansku (Poljska), gre predvsem za predstavitev na regionalnem baltiškem območju, kar je redek koncept promocije slovenske literature in kulture v tujini, literarno gostovanje takih povezav in obsežnosti pa še ni bilo izvedeno.

V vseh treh mestih bo projekt izveden na referenčnih prizoriščih ob pomoči tamkajšnje univerze in uradnih predstavništev RS v tujini. Lektorji slovenskega jezika na univerzah v St.Petersburgu, Vilni in Gdansku in njihovi študenti bodo poskrbeli ne samo za delno izpeljavo projekta v omenjenih mestih, temveč tudi za jezikovno povezovanje, torej za prevode literarnih del, pripravo podnapisov za filme in potrebno prevajanje na literarnih večerih.

V okviru tega projekta bo pri Študentski založbi izšla knjiga prevodov del gostujočih avtorjev v treh jezikih: ruščini, litvanščini in poljščini. Brošura bo dostopna tudi v elektronski obliki, na spletni strani društva Čar Slovenije (http://www.czar-slowenii.pl).

Slovenski avtorji, ki sodelujejo pri projektu »Slovenija na Baltiku« so: Vlado Žabot (dolgoletni predsednik slovenskega PEN Kluba), Tomaž Šalamun (eden najpomembnejših in v tujini najbolj prepoznavnih pesnikov srednje generacije), Goran Vojnović (reziser in pisatelj najmlajše generacije), Dušan Šarotar (pisatelj) , Mitja Čander (esejist in založnik), gostovanju pa se bo pridružil tudi slovenski režiser Jan Cvitkovič – dobitnik beneškega Zlatega leva.
Avtorje bo na tem potovanju spremljala tudi novinarka in kulturna urednica dnevnega časopisa Delo, Ženja Leiler.

Ob literarnem in filmskem srečanju, bo program popestril tudi večer s slovensko glasbo, ki ga za vsako mesto posebaj pripravlja primorski radio Tartini, ki ga bomo lahko poslušali kar on-line.

Z dodatnim programom, kot npr. vizualne predstavitve Slovenije, predstavitev slovenskih kulinaričnih dobrot, pobližje spoznavanje slovenske kulture, glasbe, kot tudi s stikom v živo s slovenskimi literati, režiserjema in drugimi slovenskimi gosti, bomo izbranim trem deželam na Baltiku približali del slovenske dediščine, ter njeno današnjo podobo. Ne samo za študente omenjenih univerz, ki jim ta projekt omogoča neposredno srečanje s slovensko kulturo in njenim jezikom, tudi drugemu zainteresiranemu občinstvu daje projekt možnost spoznavanja Slovenije in njenega jezika, slovenske kulture, literature, filma in celo kulinarike.

Na drugi strani pa lahko na gostovanja slovenskih literatov in kulturnikov v okviru projekta »Slovenija na Baltiku« v imenu Slovenije, ki je v letu 2008 predsedovala Evropski uniji, gledamo kot na neke vrste most med gostiteljicami samimi, ki so tri kulturno in zgodovinsko pomembna mesta: St. Peterburg – stoletja prestolnica ruskega imperija in »okno v Evropo«, Vilna – danes moderna predstolnica mlade države Evropske unije in Gdansk, zgodovinsko mesto prežeto z bitkami za svobodo, ki danes kot Tromesto ne zaostaja v razvoju za evropskimi metropolami. Tri države, katerih zgodovina se skozi stoletja tesno prepleta v dobrem in slabem: Rusija, Litva in Poljska. Ne nazadnje pa skupni projekt malih in velikih – mest, univerz, založb ...