Czar Słowenii | Čar Slovenije


Podręcznik Czasownik słowenski

Nakładem wydawnictwa ZRC SAZU w Lublanie ukazał się Czasownik słoweński (podręcznik morfologiczny i słownik czasowników słoweńskich) w języku polskim. Jest to piąty przekład, wcześniej ukazały się tłumaczenia na języki: angielski, niemiecki, włoski i hiszpański.

Podręcznik składa się z dwóch części. W części teoretycznej przedstawione są cechy morfologiczne czasowników. W drugiej części znajduje się zestawienie 2610 najczęstszych czasowników z podstawowymi formami morfologicznymi (czas teraźniejszy w 1. osobie liczby pojedynczej, tryb rozkazujący w 2. osobie liczby pojedynczej i mnogiej, imiesłów na -/ dla rodzaju męskiego i żeńskiego liczby pojedynczej) i akcentem. Frekwencja czasownika oznaczona jest gwiazdką. Dodatkowo znajduje się w niej zestawienie czasowników, w którym najpierw wypisana jest forma w czasie teraźniejszym, a następnie w bezokoliczniku. Po tym następuje zestawienie nieregularnych imiesłowów na -/, a na końcu najczęstszych czasowników z dwiema i trzema gwiazdkami. W każdym zestawieniu bezokoliczniki są przetłumaczone na język polski. Tłumaczenia obejmują podstawowe znaczenia czasowników.

Podręcznik przełożyła Bojana Todorović. Cena: 16 euro.

Priročnik Slovenski glagol

Czasownik słoweński, slovenski glagolPri Založbi ZRC SAZU v Ljubljani je izšel Slovenski glagol (oblikoslovni priročnik in slovar slovenskih glagolov) v poljščini. To je peti prevod, saj so do zdaj izšli prevodi v angleški, nemški, italijanski in španski jezik.

Priročnik je sestavljen iz dveh delov. V teoretičnem delu so predstavljene oblikoslovne značilosti glagolov. V drugem delu je seznam 2610 najpogostejših glagolov z osnovnimi oblikoslovnimi podatki (sedanjik v 1. osebi ednine, velelnik v 2. osebi ednine in množine, deležnik na -l za moški in ženski spol ednine) in naglasom. Pogostost glagola je označena z zvezdico. Dodan je seznam glagolov, kjer je najprej izpisana oblika v sedanjiku in šele potem v nedoločniku, sledi mu seznam nepravilnih deležnikov na -l, na koncu pa so še najpogostejši glagoli z dvema in s tremi zvezdicami. V vsakem seznamu so nedoločniki prevedeni v poljščino. Prevodi zajemajo osnovne pomene glagolov.

Priročnik je prevedla Bojana Todorović. Cena: 16 evrov.