Statut Koła Naukowego „Karantania” przy Katedrze Slawistyki Uniwersytetu Gdańskiego

Przyjęty na Walnym Zebraniu KN w dniu 28 lutego 2007 r.

ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne.
Siedzibą Koła Naukowego „Czar Słowenii / Čar Slovenije” przy Katedrze Slawistyki Uniwersytetu Gdańskiego (zwanego dalej Kołem) jest Uniwersytet Gdański, (Wydział Filologiczno-Historyczny, Katedra Slawistyki, ul. Wita Stwosza 55, 90-952 Gdańsk), zwany dalej Uczelnią.
Koło działa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ze statutem Uczelni.
Koło może współpracować z organizacjami krajowymi i zagranicznymi o takich samych prawach lub celach.
Koło opiera swoją działalność na dobrowolnej pracy ogółu członków.

ROZDZIAŁ II – Cele i zadania.

 1. Celem Koła jest:
 1. działalność populyzatorska mająca za zadanie krzewienie wiedzy w dycyplinie reprezentowanej przez Koło,
 2. umożliwienie wymiany doświadczeń i prezentowania wyników własnych prac badawczych przez studentów i młodych absolwentów,
 3. ułatwienie członkom Koła lepszego startu zawodowego,
 4. integracja środowiska studenckiego,
 5. rozwijanie osobowości członków Koła.
 1. Koło realizuje swoje cele poprzez:
 1. organizowanie spotkań ze specjalistami z różnych dziedzin,
 2. organizowanie odczytów wygłaszanych przez członków Koła lub zaproszonych gości,
 3. podejmowanie i prowadzenie przez członków Koła zespołowych i indywidualnych prac naukowo-badawczych,
 4. organizowanie i udział w seminariach, konferencjach, sympozjach, zjazdach i obozach naukowych,
 5. organizowanie wycieczek terenowych i do placówek naukowych,
 6. wpółpracę z innymi kołami naukowymi i instytutami naukowymi w kraju i za granicą,
 7. publikowanie własnych osiągnięć naukowych w kraju i za granicą,
 8. inne przedsięwzięcia zgodne z duchem tego statutu.

ROZDZIAŁ III – Prawa i obowiązki członków.

 1. Członkiem Koła może zostać każdy student zainteresowany pogłębieniem swojej wiedzy w dziedzinach związanych ze słoweńskim językiem i kulturą. Członków Koła przyjmuje Zarząd na podstawie złożonej deklaracji.
 2. Każdy członek Koła ma prawo do:
 1. swobodnego wyrażania swoich oponii, sądów i poglądów na aktualnie omawiany temat w formie dyskusji lub referatu,
 2. czynnego udziału i korzystania z imprez, konferencji organizowanych przez Koło,
 3. kandydowania i udziału w wyborach do Zarządu Koła,
 4. oceniania pracy Zarządu.
 1. Każdy członek Koła zobowiązany jest do:
 1. podporządkowania się postanowieniom statutu, uchwałom Walnego Zebrania Członków Koła, rozporządzeniom Zarządu Koła,
 2. aktywnego uczestnictwa w pracach Koła i sumiennego spełniania swoich obowiązków,
 3. dbania o dobre imię Koła.
 1. Prawo członkowskie wygasa na mocy uchwały Walnego Zebrania:
 1. w przypadku niewypełniania obowiązków objętych statutem,
 2. przez dobrowolne wystąpienie.

ROZDZIAL IV – Władze koła.

 1. Władze Koła stanowią
 1. Walne Zebranie,
 2. Zarząd Koła wybierany kwalifikowaną większością głosów (2/3) w obecności co najmniej 3/4 członków Koła.
 1. Walne Zebranie członków Koła;
 1. jest najwyższą władzą Koła i ma prawo do podejmowania wszelskich decyzji jego dotyczących (każdy członek ma jeden głos),
 2. decyzje podejmuje zwykłą większością głosów,
 3. jest zwoływane i prowadzone przez przewodniczącego Koła,
 4. ustala skład naukowy na sesje naukowe.
 1. Zarząd Koła stanowią:
 1. Przewodniczący,
 2. I Zastępca Przewodniczącego,
 3. II Zastępca Przewodniczącego,
 4. Sekretarz,
 5. Skarbnik.
 1. Do zadań Zarządu należy:
 1. kierowanie działalnością Koła,
 2. reprezentowanie Koła na zewnątrz,
 3. ustalanie planu pracy i preliminarza budżetowego Koła,
 4. prowadzenie rachunkowości Koła,
 5. prowadzenie ewidencji członków Koła,
 6. utrzymywanie kontaktów z kołami w innych ośrodkach oraz z innymi organizacjami na terenie Uczelni,
 7. zwołanie Walnego Zebrania na żądanie 2/3 ogólnej liczby członków Koła.

Przewodniczący kieruje pracą Zarządu i reprezentuje go na zewnątrz.
Zarząd może być zawieszony jedynie przez Walne Zebranie w obecności co najmniej 3/4 członków Koła kwalifikowaną większością głosów (2/3).
Kadencja Zarządu trwa jeden rok. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zebrania kończącego kadencję.

ROZDZIAŁ V  –  Opiekun Koła.
Opiekuna Koła zatwierdzają władze Uczelni.
Opiekun występuje w interesach Koła przed władzami Uczelni.
Opiekun jest doradcą naukowym Koła.

ROZDZIAŁ VI – Majątek Koła.
Działalność Koła finansowana jest przez Uniwersytet Gdański oraz z darowizn od osób prywatnych lub firm i dotacji różnych instytucji społecznych.
W przypadku rozwiązania Koła majątek Koła przechodzi na własność Uniwersytetu Gdańskiego.

ROZDZIAŁ VII – Postanowienia końcowe.
Statut Koła obowiązuje z chwilą przyjęcia go przez Walne Zebranie kwalifikowaną większością (2/3) w obecności co najmniej 3/4 członków Koła i zatwierdzenia przez władze Uczelni.
W tym samym trybie dokonuje się zmian statutu.
Rozwiązanie Koła może nastąpić tylko na mocy uchwały Walnego Zebrania w obecności 3/4 członków Koła kwalifikowaną większością głosów.