Czar Słowenii | Čar Slovenije


Agnieszka Będkowska-Kopczyk, Tatjana Jamnik

V Ogólnopolskie Warsztaty Translatorskie w Bielsku Białej

W dniach od 31 maja do 2 czerwca 2008 na Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej odbyły się V Warsztaty Translatorskie dla studentów języka słoweńskiego i czeskiego pod tytułem Różnice kulturowe wyzwaniem dla tłumacza. W warsztatach uczestniczyło 48 studentów, z tego 30 słowenistów z lektoratów języka słoweńskiego w Polsce: z Bielska-Białej, Gdańska, Krakowa, Łodzi i Warszawy.

Warsztaty w ramach Koła Naukowego Slawistów na ATH w Bielsku-Białej zorganizowała grupa studentów slowenistyki i bohemistyki (głównymi organizatorami byli: Maria Kamińska, Agnieszka Lamers, Paweł Powszek) pod opieką naukową dr Agnieszki Będkowskiej-Kopczyk.

Wsparcie finansowe warsztatów: Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Centrum języka słoweńskiego jako drugiego/obcego języka na Uniwersytecie w Lublanie, uczestnicy warsztatów.

Warsztaty podzielono na 5 grup translatorskich: 3 słoweńskie i 2 czeskie. W obydwu sekcjach językowych tłumaczono teksty czterech współczesnych pisarzy oraz poetów. W sekcji słoweńskiej studenci tłumaczyli wiersze Marcello Potocco i opowiadania Andreja Blatnika. W sekcji czeskiej tłumaczono poezję Petra Hruški oraz krótką prozę Lenki Daňhelovej.

W sobotę i niedziele studenci z mentorami omawiali w grupach trudności translatorskie w wybranych tekstach, które tłumacze otrzymali miesiąc przed rozpoczęciem warsztatów. Każda grupa miała dwóch mentorów: od języka wyjściowego i od języka docelowego. Zadaniem mentora od języka wyjściowego było sprawdzanie ekwiwalencji tłumaczenia ze względu na oryginał. Mentor od języka docelowego dbał o prawidłowość językową w języku docelowym, tzn. języku polskim. W warsztatach uczestniczyło 10 mentorów.

W sobotę 31 maja odbył wieczór literacki z gośćmi z Czech, Polski oraz Słowenii. Wystąpili: Petr Hruška (Czechy), Genowefa Jakubowska - Fijałkowska i Ewa Schilling (Polska) oraz Andrej Blatnik i Marcello Potocco (Słowenia).

Po zakończeniu części praktycznej warsztatów w niedzielę popołudniu, kiedy poszczególne grupy przedstawiły swoje rozwiązania translatorskie, a uczestnicy otrzymali dyplomy, wieczorem odbyło się „slavoparty”, impreza ze słoweńską i czeską muzyką oraz karaoke.

W poniedziałek 2 czerwca odbyła się konferencja translatorska, w której referaty wygłosili zarówno profesorowie, jak i studenci.

Media o nas: Književni listi, strony internetowe Koła Naukowego Slawistów (http://www.warsztaty.translatorskie.prv.pl/index.html) – program, zdjęcia, raport w języku polskim, strona internetowa Čar Slovenije/Czar Słowenii, forum SlovLit.

Koło Naukowe Slawistów oraz organizatorzy z Bielska-Białej za pomoc przy organizacji warsztatów pragną serdecznie podziękować Centrum języka słoweńskiego jako drugiego/obcego języka na Uniwersytecie w Lublanie oraz wszystkim współpracującym mentorom: Tatjanie Jamnik, Genowefie Jakubowskiej-Fijałkowskiej, Reginie Wojtoń, Ewie Michalskiej, Agacie Knapik, Marcello Potocco, Andrejowi Blatnikowi, Vitězslavowi Vilímkowi i Jiříemu Murycowi.

Agnieszka Będkowska-Kopczyk, Tatjana Jamnik

5. Prevajalska delavnica v Bielsko-Biali

Na Tehnično-humanistični akademiji v Bielsko-Biali je od 31. maja do 2. junija 2008 potekala 5. prevajalska delavnica za študente slovenščine in češčine z naslovom Kulturne razlike kot prevajalčev izziv. Delavnice se je udeležilo 48 študentov, od tega 30 slovenistov z lektoratov slovenskega jezika na Poljskem, in sicer iz Bielsko-Białe, Gdanska, Krakova, Lodža in Varšave.

Delavnico je v okviru Slavističnega znanstvenega krožka na Tehnično-humanistični akademiji v Bielsko-Białi organizirala skupina študentov slovenistike in bohemistike (glavni organizatorji so bili Maria Kamińska, Agnieszka Lamers, Paweł Powszek) pod mentorstvom dr. Agnieszke Będkowske – Kopczyk.

Finančno so delavnico podprli: Tehnično-humanistična akademija, Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik na Univerzi v Ljubljani, udeleženci delavnice.

Delavnica je imela pet prevajalskih skupin, 3 slovenske in 2 češki. V obeh jezikovnih sekcijah so bila za prevajanje izbrana besedila štirih sodobnih pisateljev in pesnikov. V slovenski sekciji so študentje prevajali pesmi Marcella Potocca ter prozna besedila Andreja Blatnika. V češki sekciji se je prevajala poezija Petra Hruške in kratka proza Lenke Daňhelove.

V soboto in nedeljo so študentje z mentorji v skupinah diskutirali o posameznih prevajalskih orehih v izbranih besedilih, ki so jih prejeli mesec dni pred pričetkom delavnice. V vsaki skupini sta bila dva mentorja: eden za izvirni in eden za ciljni jezik. Naloga mentorja za izvirni jezik je bilo preverjati ujemanje (ekvivalenco) prevoda glede na izvirnik. Mentor za ciljni jezik je skrbel za jezikovno pravilnost v ciljnem jeziku, torej poljščini. Na delavnici je sodelovalo 10 mentorjev.

V soboto, 31. maja, je bil organiziran tudi literarni večer z gosti iz Češke, Poljske in Slovenije. Nastopili so: Petr Hruška (Češka republika), Genowefa Jakubowska – Fijałkowska in Ewa Schilling (Poljska) ter Andrej Blatnik in Marcello Potocco (Slovenija).

Zaključku praktičnega dela delavnice v nedeljo popoldne, na katerem so posamezne skupine predstavile svoje prevajalske rešitve in so bile udeležencem podeljene diplome, je zvečer sledila »slavoparty« s slovensko in češko glasbo ter karaokami.

V ponedeljek, 2. junija, pa se je odvila še prevajalska konferenca, na katerem so s prispevki sodelovali ne le profesorji, temveč tudi študentje.

Medijska odmevnost: Književni listi, spletne strani Slavističnega znanstvenega krožka (http://www.warsztaty.translatorskie.prv.pl/index.html) – program, slike, poročilo v poljščini, spletne strani Čar Slovenije/Czar Słowenii, forum SlovLit.

Slavistični znanstveni krožek in organizatorji iz Bielsko-Białe se za pomoč pri organizaciji delavnice prisrčno zahvaljujejo Centru za slovenščino kot drugi/tuji jezik na Univerzi v Ljubljani in vsem sodelujočim mentorjem: Tatjani Jamnik, Genowefi Jakubowski - Fijałkowski, Regini Wojtoń, Ewi Michalski, Agati Knapik, Marcellu Potoccu, Andreju Blatniku, Vitězslavu Vilímku in Jiříju Murycu.